Právní služby

Občanské právo

 • právní analýza a připomínkování smluvních dokumentů
 • sepis smluv ( např. o převodu nemovitostí, nájemní smlouvy, darovací, zástavní, smlouvy o zřízení věcného břemene…)
 • advokátní úschova
 • vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
 • vyznačení plomb a poznámek spornosti na listu vlastnictví
 • pořízení pro případ smrti (sepis závěti)
 • zastupování v dědickém řízení
 • sousedské vztahy
 • zastupování ve všech stádiích soudních sporů
 • hledání mimosoudních smírných řešení
 • sepis řádných a mimořádných opravných prostředků
 • uplatnění nároku na náhradu škody (např. v souvislosti se škodou způsobenou na zdraví a majetku)
 • vymáhání pohledávek soudní i mimosoudní cestou
 • zastupování v exekučním řízení

Trestní právo

 • obhajoba obviněného ve všech fázích trestního řízení
 • účast při policejních úkonech
 • sepis řádných a mimořádných opravných prostředků (odvolání, dovolání, obnova řízení, stížnost pro porušení zákona, ústavní stížnost)
 • úkony spojené s výkonem trestu (podání žádosti o odklad výkonu trestu, přerušení a podmínečné propuštění)
 • podání trestního oznámení včetně zastoupení u policie
 • uplatnění nároku poškozeného na náhradu škody a jeho zastoupení v trestním řízení

Rodinné právo

 • sporný a nesporný rozvod manželství
  (podání návrhu na rozvod manželství a zastupování v řízení včetně úpravy poměrů k nezletilým dětem)
 • úprava vyživovací povinnosti k dětem
  (podání návrhu na stanovení a změnu výživného, zastoupení v řízení, vymáhání dlužného výživného)
 • úprava styku s dětmi
 • vypořádání společného jmění manželů (sepis dohody, podání návrhu na soudní vypořádání, zastoupení v řízení)
 • úprava vyživovací povinnosti mezi manželi a výživné neprovdané matce

Insolvence

 • sepis návrhu na zahájení insolvenčního řízení
 • oddlužení fyzických osob
 • přihlášení pohledávky věřitele do insolvečního řízení
 • zastoupení věřitele či dlužníka v řízení
 • zastupování v incidenčních sporech

Obchodní a korporátní právo

 • sepis a připomínkování smluvních dokumentů
 • zakládání společností a spolků
 • převod obchodních podílů
 • změna statutárních orgánů
 • nekalá soutěž

Správní právo

 • zastupování v řízení před orgány státní správy
 • zastupování v přestupkovém řízení
 • sepis opravných prostředků

Nekalá soutěž a autorské právo

 • ochrana před nekalosoutěžním jednáním (zlehčování, klamavé označování, napodobeniny, klamavá reklama… )
 • zastupování ve sporech z nekalé soutěže
 • sepis žalob
 • ochrana práva autorského
 • vyhotovení licenční smlouvy

Pracovní právo

 • uplatnění nároků ze zaměstnaneckého vztahu
 • zastupování zaměstnanců a zaměstnavatelů
 • přípravy pracovněprávních dokumentů
 • neplatné rozvázání pracovního poměru
 • náhrada škody

Vymáhání pohledávek

 • soudní a mimosoudní vymáhání soukromých pohledávek a pohledávek z běžného obchodního styku
 • spolupracujeme s exekutorským úřadem v Hodoníně, v Ostravě a ve Zlíně